หัวหน้าส่วนราชการ

boss wilailak2
 
นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์
ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ไอคอนลิงค์

กิจกรรมของหน่วยงาน

ข้อร้องเรียน!!!
การรายงานผลการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์    
 

งาน/โครงการ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ที่ตั้งหน่วยงาน

 

กำลังออนไลน์

มี 234 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

057348
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
128
93
1022
55312
2292
4320
57348

Your IP: 103.55.142.128
2021-10-17 16:45

ลำดับที่

รับบริการเรื่อง

ขั้นตอน

หลักฐานที่ใช้

ระยะเวลาการบริการ 

 

1

เคลื่อนย้ายสัตว์ปีก 1. เขียนคำร้องขอเคลื่อนย้ายตามแบบ ร. 1 1. หนังสือรับรองจากปลายทาง 30 วัน  5 นาที
    2. ตรวจสอบหลักฐาน รัศมี 10 กม. ที่ผ่านมา ไม่พบโรคไข้หวัดนก  5 นาที
    3. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาตเคลื่อนย้าย 2. หนังสืออนุญาตให้ลงเลี้ยงสัตว์ปีกใหม่  5 นาที
      3. ผลการตรวจ AI  
      4. หมายเลขทะเบียนยานพาหนะและ  
      เส้นทางการเคลื่อนย้าย  
 

2

ส่งตัวอย่างตรวจ 1. เขียนแบบฟอร์มส่งตัวอย่าง หรือ 1. สถานที่เลี้ยง 10 นาที
  วิเคราะห์ เบิกอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง 2. ประวัติสัตว์  2 นาที
    2. ตรวจรับตัวอย่าง   10 นาที
 

3

ขออนุญาตตั้ง 1. เขียนคำร้อง 1. รูปขนาด 4 x 5 ซม. 4 รูป ( 2 นิ้ว )  10 นาที
  สถานพยาบาลสัตว์ 2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. ใบรับรองแพทย์  15 นาที
    3. เสียค่าธรรมเนียม 3. สำเนาใบอนุญาตบำบัดโรค  10 นาที
      4. ใบอนุญาตเจ้าของกิจการหรือสัญญาเช่า  
      อาคาร  
      5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
      6. สำเนาทะเบียนบ้าน  
      7. แผนผังสถานที่อนุญาต  
 

4

ขอรับรองสถาน 1. เขียนคำร้อง 1. แบบ ตร. 1  10 นาที
  กักกันสัตว์ก่อนและหลังการ 2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 วัน
  เคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอดโรค 3. ตรวจสอบสถานกักกัน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  ภายใน 7 วันทำการ
     เบื้องต้น 4. หนังสือมอบอำนาจ  
     4.คณะกรรมการตรวจรับรอง 5. หนังสือรับรองบริษัทจดทะเบียน  ภายใน 10 วันทำการ
      6. แผนที่ตัวฟาร์ม  
      7. รูปถ่ายฟาร์มคอกสัตว์  
 

5

จำหน่ายวัคซีน 1. แจ้งความจำนงค์ต้องการซื้อวัคซีน 1. บัตรประจำตัวประชาชน  
    2. จ่ายเงินค่าวัคซีนกับเจ้าหน้าที่การเงิน    10 นาที
    3. รับวัคซีน    30 นาที
 

6

ขออนุญาตค้าซากสัตว์ 1. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน 1. บัตรประจำตัวประชาชน 10 นาที
    2. เขียนคำร้องตามแบบใบ ร. 1   3 นาที
    3. เสียค่าธรรมเนียม   10 นาที
 

7

ขออนุญาตค้าสัตว์ 1. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน 1. บัตรประจำตัวประชาชน  10 นาที
    2. เขียนคำร้องตามแบบใบ ร . 1    3 นาที
    3. เสียค่าธรรมเนียม    10 นาที
 

8

ขอใบรับรองประกอบ 1. เกษตรกรยื่นความจำนงค์ขอใบรับรอง 1. บัตรประจำตัวประชาชน  
  อาชีพการเลี้ยงสัตว์ การประกอบอาชีพ    
    2. รอรับใบรับรองการประกอบอาชีพ    
    การเลี้ยงสัตว์    
 

9

ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ 1. เกษตรกรยื่นความจำนงค์ขอขึ้น 1. บัตรประจำตัวประชาชน  
    ทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์    
    2. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม    
    ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์    
 

10

หนังสืออนุญาต 1. รับคำร้องขอใบมฐฟ. 1 1. ใบคำร้องขอ มฐฟ. 1  1 นาที
  ลงลูกไก่ 2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. ใบประเมินฟาร์ม (อำเภอประเมิน)  5 นาที
    3. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาตลงลูกไก่ 3. ใบองค์ประกอบ 5 ประการ  5 นาที
      ( อำเภอประเมิน)  
      4. ผลตรวจโรคของพ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์ ( AI)  
 

11

ขอรับรองมาตรฐาน 1. รับคำร้องจากผู้ประกอบการ 1. ใบคำร้องขอ มฐฟ. 1  2 นาที
  ฟาร์ม และขอต่ออายุ 2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. ใบองค์ประกอบ 5 ประการ  10 นาที
  มาตรฐานฟาร์ม 3. รวบรวมเอกสาร ( อำเภอประเมิน)  10 นาที
    4. กำหนดวันตรวจ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  45 นาที
      4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
      5. สำเนาใบประกาศผู้ผ่านการอบรมผู้  
      ประกอบการ  
      6. ใบสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม  
      7. รูปถ่ายภายในฟาร์ม เช่น ประตูฟาร์ม ,  
      ห้องอาหาร , สภาพโรงเรือน ฯลฯ  
      8. แผนผังภายในฟาร์มและแผนที่เดินทาง  
      ไปฟาร์มพอสังเขป  
      9. คืนใบประกาศฉบับเดิม (กรณีขอต่ออายุ  
      มาตรฐานฟาร์ม)  
      10. ขอต่ออายุมาตรฐานฟาร์มให้ส่งคำร้อง  
      ก่อนหมดอายุ 1 เดือน  
 

12

ขอต่ออายุใบอนุญาต 1. เขียนคำร้องขอต่อใบอนุญาตผลิต 1. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ 5 นาที
  ผลิตอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน  
    2. ตรวจสอบหลักฐาน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 นาที
    3. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ผลิต 4. คืนใบขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์(ฉบับเดิม) 1 สัปดาห์
    อาหารสัตว์    
    4. รวบรวมหลักฐานเสนอปศุสัตว์จังหวัด   1 วัน
    5. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาตต่อใบอนุญาต   5 นาที
    ผลิตอาหารสัตว์    
    6. รวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งกรมปศุสัตว์    1 วัน
    ( สำนักพัฒนาระบบและรับรอง    
    มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์)    
 

13

ขออนุญาตขายอาหาร 1. เขียนคำร้องขออนุญาตขายอาหารสัตว์ 1. คำขออนุญาตขายอาหารสัตว์และต่ออายุ 5. นาที
  สัตว์และต่ออายุใบ และต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์  
  อนุญาตขายอาหารสัตว์ 2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 นาที
    3. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาต 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  3 วัน
      4. แผนที่เดินทางไปร้านขายอาหารสัตว์  
      พอสังเขป  
      5. กรณีต่ออายุให้คืนใบอนุญาตฉบับเดิม  
      6. ค่าธรรมเนียมขออนุญาตขายอาหารสัตว์  
      ขายปลีก 100 บาท ขายปลีกและขายส่ง  
      300 บาท