ขั้นตอนการขออนุญาตนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ 

1. ยื่นคำขอมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (มฐฟ.1)
2. ตรวจสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก
3. อนุญาต / ไม่อนุญาต

เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับบริการ

1. แบบตรวจประเมินหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่
2. ใบรับรองจากสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
3. ใบผ่านการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์ปีก
4. ใบผ่านมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
6. แผนที่/แผนผังฟาร์ม

ขั้นตอนการให้บริการ

1. เกษตรกรต้องติดต่อผู้ตรวจประเมิน (ปศอ.) เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง
2. เมื่อผู้ตรวจประเมิน ประเมินว่าผ่านการรับรอง และส่งเอกสารถึงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้ออกใบรับรอง

... ระยะเวลาที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จะให้บริการตรวจเอกสาร หลักฐาน รวมถึง ออกใบรับรอง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง

หลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ (ฉบับปรับปรุงใหม่)