หัวหน้าส่วนราชการ

vililuk
นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์
ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ไอคอนลิงค์

งาน/โครงการ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชม

008859
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
111
46
216
8417
460
1283
8859

Your IP: 3.228.10.34
2020-08-12 21:33

กำลังออนไลน์

มี 83 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ต้องยื่นขอก่อนใบอนุญาตหมดอายุหากเกินกำหนดจะถือว่าเป็นสถานพยาบาลสัตว์ไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533

สถานที่ยื่นคำขออนุญาต
1 .สถานพยาบาลสัตว์ในกรุงเทพฯ ยื่นคำขอได้ที่ ส่วนบำบัดรักษาโรคสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
2.สถานพยาบาลสัตว์ในส่วนภูมิภาค ยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่สถานพยาบาลสัตว์นั้นตั้งอยู่

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว์
1. รูปถ่ายขนาด 4x5 ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารแสดงสิทธิที่จะใช้อาคารนั้นเป็นสถานพยาบาลสัตว์ เช่น สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย โฉนด หรือหนังสือยินยอมการใช้อาคารจากเจ้าของอาคาร
4. ใบรับรองแพทย์
5. สำเนาคำขอดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ หรือสำเนาใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
6. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ทุกคนในสถานพยาบาลสัตว์ นั้น
7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ)
8. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ และใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ในกรณีย้าย สถานพยาบาลสัตว์
9. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานพยาบาลสัตว์
10. แผนผังสถานพยาบาลสัตว์
11. เวลาทำการของสถานพยาบาลสัตว์ รายชื่อและเวลาทำการของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในสถานพยาบาลสัตว์
12. กรณีย้ายสถานพยาบาลสัตว์ ต้องคืนใบอนุญาตให้ตั้งและใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ใบเดิม 13. รายละเอียดเกี่ยวกับวัน และเวลาปฏิบัติงานประจำของผู้ดำเนินการในสถานพยาบาลสัตว์ (ในกรณีเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์มากกว่าหนึ่งแห่ง)
14. เอกสารอื่น ๆ เช่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบสมรส แบบยืนยันการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในสถานพยาบาลสัตว์ เป็นต้น

เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
1. รูปถ่ายขนาด 4 x 5 ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับวัน และเวลาปฏิบัติงานประจำในสถานพยาบาลสัตว์แต่ละแห่ง (ในกรณีเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์สองแห่ง)
4. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
5. เอกสารอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบสมรส เป็นต้น     

บอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ และใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์มีอายุใช้ได้ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 30 วัน ที่ ส่วนบำบัดรักษาโรคสัตว์ สำนัก ควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ( สำหรับสถานพยาบาลสัตว์ในกรุงเทพฯ ) และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่สถานพยาบาลสัตว์นั้นตั้งอยู่ ( ส่วนภูมิภาค ) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตและให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าผู้อนุญาตจะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
1. รูปถ่ายขนาด 4 x 5 ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
2. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ และใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับหมดอายุ)
3. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงสิทธิที่จะใช้อาคารนั้นเป็นสถานพยาบาลสัตว์ เช่น สัญญาเช่าสำเนา ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในสถานพยาบาลสัตว์นั้น การขอใบแทนใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาตในกรณีที่ใบอนุญาตชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งและเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้ทราบการชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย พร้อมชำระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการขอใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
1. รูปถ่ายขนาด 4 x 5 ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการฉบับเดิมซึ่งชำรุดหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ
3. ในกรณีสูญหายให้ใช้ ใบแจ้งความของสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหาย
4. เอกสารอื่น ๆ

download แบบคำขอที่ใช้ในการประกอบการขออนุญาตตั้งและดำเนินการสถานพยาบาล