หัวหน้าส่วนราชการ

boss wilailak2
 
นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์
ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ไอคอนลิงค์

กิจกรรมของหน่วยงาน

ข้อร้องเรียน!!!
การรายงานผลการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์    
 

งาน/โครงการ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ที่ตั้งหน่วยงาน

 

กำลังออนไลน์

มี 191 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

057305
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
85
93
979
55312
2249
4320
57305

Your IP: 103.55.142.128
2021-10-17 14:55

หลักฐานต่างๆที่ใช้ในการขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือสำเนาคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01)หรือใบทะเบียนพาณิชย์3. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชนได้                 

ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลให้เพิ่มเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตไม่เกินหกเดือน
2. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลในกรณีที่ผู้ดำเนินกิจการไม่สามารถขอมีใบอนุญาตด้วยตนเองได้ ให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาติดต่อขอใบอนุญาตแทนได้ ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนดมาด้วย            

อัตราค่าธรรมเนียม

1. ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ประเภทขายส่งและขายปลีก ฉบับละ 300 บาท
2. ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ประเภทขายปลีก ฉบับละ 100 บาท                        

อายุใบอนุญาต

     ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ มีกำหนดใช้ได้หนึ่งปี โดยใช้ได้จนถึงสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต                   

การต่ออายุใบอนุญาต

     ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ภายในเดือนธันวาคม ของทุกๆปี โดยแนบใบอนุญาตเดิมไปด้วย

     ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ให้แนบหนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลมาด้วย

ขั้นตอนการขออนุญาตขายอาหารสัตว์

1. ผู้ประกอบการยื่นคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ พร้อมหลักฐานที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ท้องที่ตั้งสถานที่ขายอาหารสัตว์
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบคำขอฯ
3. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบ

    3.1 ผลการตรวจสอบไม่ผ่าน   
        จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่อง

    3.2 ผลการตรวจสอบผ่าน
        เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตและจัดทำใบอนุญาต

4. ผู้ยื่นคำขออนุญาตชำระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

1. แบบคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ (แบบ ข.ส.2)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. แผนที่ตั้งร้านจำหน่ายอาหารสัตว์
5. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเทศบาล  (กรณีอยู่ในเขตเทศบาล)
6. ในกรณีขอต่ออายุใบขออนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ ต้องแนบใบอนุญาตฉบับเดิมที่หมดอายุ

ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์

ขออนุญาตขายปลีก                100  บาท
ขออนุญาตขายปลีกและส่ง         300  บาท