หัวหน้าส่วนราชการ

vililuk
นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์
ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ไอคอนลิงค์

งาน/โครงการ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชม

008772
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
24
46
129
8417
373
1283
8772

Your IP: 3.228.10.34
2020-08-12 20:23

กำลังออนไลน์

มี 46 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หลักฐานต่างๆที่ใช้ในการขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือสำเนาคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01)หรือใบทะเบียนพาณิชย์3. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชนได้                 

ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลให้เพิ่มเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตไม่เกินหกเดือน
2. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลในกรณีที่ผู้ดำเนินกิจการไม่สามารถขอมีใบอนุญาตด้วยตนเองได้ ให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาติดต่อขอใบอนุญาตแทนได้ ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนดมาด้วย            

อัตราค่าธรรมเนียม

1. ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ประเภทขายส่งและขายปลีก ฉบับละ 300 บาท
2. ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ประเภทขายปลีก ฉบับละ 100 บาท                        

อายุใบอนุญาต

     ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ มีกำหนดใช้ได้หนึ่งปี โดยใช้ได้จนถึงสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต                   

การต่ออายุใบอนุญาต

     ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ภายในเดือนธันวาคม ของทุกๆปี โดยแนบใบอนุญาตเดิมไปด้วย

     ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ให้แนบหนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลมาด้วย

ขั้นตอนการขออนุญาตขายอาหารสัตว์

1. ผู้ประกอบการยื่นคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ พร้อมหลักฐานที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ท้องที่ตั้งสถานที่ขายอาหารสัตว์
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบคำขอฯ
3. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบ

    3.1 ผลการตรวจสอบไม่ผ่าน   
        จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่อง

    3.2 ผลการตรวจสอบผ่าน
        เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตและจัดทำใบอนุญาต

4. ผู้ยื่นคำขออนุญาตชำระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

1. แบบคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ (แบบ ข.ส.2)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. แผนที่ตั้งร้านจำหน่ายอาหารสัตว์
5. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเทศบาล  (กรณีอยู่ในเขตเทศบาล)
6. ในกรณีขอต่ออายุใบขออนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ ต้องแนบใบอนุญาตฉบับเดิมที่หมดอายุ

ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์

ขออนุญาตขายปลีก                100  บาท
ขออนุญาตขายปลีกและส่ง         300  บาท