ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตค้าสัตว์ / ซากสัตว์

1.ผู้ประกอบการยื่นคำขอขอต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ท้องที่ที่ตั้งสถานที่ขายอาหารสัตว์
2. เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตและจัดทำใบอนุญาต
3. ผู้ยื่นคำขออนุญาตชำระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต