banner ccs

 

 

 

 

       corruption2

          วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ใสสะอาดปราศจากทุจริต" ในวันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นสากล ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยสาระสำคัญของเจตนารมณ์ จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป