แผนงานและกิจกรรมด้านสุขภาพสัตว์ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ประจำปี  ๒๕๕๕

 1. ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์
  1.1 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
  1.2 การเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย
  1.3 ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย
  1.4 การทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง
  1.5 การทดสอบโรค Brucellosis ในแพะ
  1.6 ฟาร์มปลอดโรค Brucellosis ในแพะ
  1.7 การทดสอบโรค BTP ในโค
  1.8 การรับรองฟาร์มปลอดโรค BTP ในโค
  1.9 การฉีดวัคซีนป้องกันโรค Brucellosis
  1.10 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมราจิกเซฟติกซีเมีย
  1.11 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคแบลคเลก
  1.12 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกรในศูนย์ฯ/สถานีพันธุ์สัตว์
  1.13 การเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการโรค BSE
  1.14 การเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการโรค Nipha
  1.15 การประชาสัมพันธ์โรคสัตว์ปศุสัตว์
  1.16 การสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้านอกช่วงกิจกรรมรณรงค์
  1.17 การควบคุมและลดจำนวนสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า
  1.18 การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข
  1.19 จัดหาที่พักพิงแก่สุนัขจรจัดและสุนัขบ้า
  1.20 การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
  1.21 การออกหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์
  1.22 การรักษาพยาบาลสัตว์
  1.23 การถ่ายและกำจัดพยาธิ
  1.24 การออกใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
  1.25 การตรวจสอบ กำกับ ดูแลสถานพยาบาลสัตว์
 1. ด้านการป้องกันแก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
  2.1 โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง

  2.2 การป้องกันและการควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง
  2.3 การจัดระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง/ไก่ชน
  2.4 การจัดระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบคอมพาร์ทเมนต์
  2.5 ฟาร์มสัตว์ปีกที่ได้รับมาตรฐานฟาร์ม
  2.6 ฟาร์มสัตว์ปีกที่ไม่ได้รับรองเป็นฟาร์มมาตรฐาน
  2.7 การควบคุมและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก
  2.8 โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย
  2.9 โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง
  2.10 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง
  2.11 การใช้วัคซีนควบคุมโรคสัตว์ปีก
  2.12 กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล
  2.13 โครงการฝึกอบรมเกษตร "การสร้างให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถดูแลสุขภาพสัตว์ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งฉีดวัคซีนให้สัตว์ของ
  2.14 การทำลายสัตว์ปีกและจ่ายค่าชดใช้
  2.15 การประชาสัมพันธ์และการเตือนภัย
 1. โครงการจัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย
  3.1 ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
  3.2 การทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์
  3.3 การเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย
  3.4 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในโค กระบือ แพะ แกะ
  3.5 การตรวจสัตว์เคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่เขต 2
  3.6 การตรวจสัตว์เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เขต 2
  3.7 การอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในพื้นที่เขต 2
  3.8 การตรวจซากสัตว์เคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่เขต 2
  3.9 การตรวจซากสัตว์เคลื่อนย้ายซากออกจากพื้นที่เขต 2
  3.10 การอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในพื้นที่เขต 2
  3.11 การทำลายเชื้อโรคพื้นที่เสี่ยง
  3.12 การซ้อมแผนเผชิญเหตุ3.13 การประชาสัมพันธ์โรคในสัตว์ปศุสัตว์ (โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ม้า)
  3.14 การรับรองฟาร์มปลอดโรค FMD
  3.15 โรงฆ่าสัตว์ที่มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ

แผนดำเนินงานกิจกรรมรักษาพยาบาลสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  << คลิ๊กเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดเอกสาร

การทำเครื่องหมายและการขึ้นทะเบียนสัตว์ << คลิ๊กเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดเอกสาร
ที่มา : ส่วนควบคุมโรคระบาดสัตว์ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์