การทำเครื่องหมายและการขึ้นทะเบียนสัตว์ << คลิ๊กเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดเอกสาร
ที่มา : ส่วนควบคุมโรคระบาดสัตว์ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์