กิจกรรมควบคุมมลภาวะจากการปศุสัตว์ <<  คลิ๊กเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดเอกสาร
เช่น  โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  การเก๋บตัวอย่างน้ำเสียเพื่อตรวจคุณภาพ