โครงการการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (B-Agonist)
ที่มา : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์