โครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)
ที่มา : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์