โครงการเนื้อสัตว์อนามัย
ที่มา : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์