5e0e16d1298d138f270636b9d4eb8ed2 idp
การรายงานแผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2563 <<< ดาวน์โหลด คลิ๊ก

 

 

## คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัด ปี 2563

## หนังสือขออนุมัติโครงการ

 

1.  การรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  รอบที่ 1/2563

การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด

      แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD + แบบฟอร์มสรุปผล HRD

 

2.   โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  (ชุมชนนักปฏิบัติ)

     2.1  โครงการ  ทบทวนขั้นตอนการใช้งาน
                      1.ระบบเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ระบบใหม่  (New-eMovement)  และ
                      2.ทบทวนขั้นตอนการขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  กลุ่มที่ 1

          2.1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ

      2.2  หลักฐานการดำเนินกาาร
           2.2.1 ภาพถ่ายขณะดำเนินโครงการ
           2.2.2  เนื้อหาบทเรียนประกอบด้วย
                    - PDF ไฟล์ ระบบเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ระบบใหม่ (New-eMovement)
                    - PDF ไฟล์ ทบทวนขั้นตอนการขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

      2.3  หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
           2.3.1 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 6-7 คน
           2.3.2 รูปกิจกรรมกลุ่ม Cop

      2.4  หลักฐานการติดตามนำไปใช้ประโยชน์
           2.4.1 แบบติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
           2.4.2 ตัวอย่างแบบทดสอบก่อนเรียน
           2.4.3 ตัวอย่างแบบทดสอบหลังเรียน