5e0e16d1298d138f270636b9d4eb8ed2 idp

 

 

การรายงานผล การพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2563

 

## คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัด ปี 2563

## หนังสือขออนุมัติโครงการ

## หลักฐานการสื่อสารแจ้งบุคลากรในองค์กร(ทางกลุ่มไลน์ปศุสัตว์แปดริ้ว)

1.  การรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  รอบที่ 1/2563

การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด

      แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD + แบบฟอร์มสรุปผล HRD

2.   โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  (ชุมชนนักปฏิบัติ)

     2.1  โครงการ 

          2.1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ

      2.2  หลักฐานการดำเนินกาาร
           2.2.1 ภาพถ่ายขณะดำเนินโครงการ
           2.2.2  เนื้อหาบทเรียนประกอบด้วย
                    - ................

      2.3  หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
           2.3.1 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 6-7 คน
           2.3.2 รูปกิจกรรมกลุ่ม Cop

      2.4  หลักฐานการติดตามนำไปใช้ประโยชน์
           2.4.1 แบบติดตามการนำไปใช้ประโยชน์