ราคาวัคซีนเพื่อจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์และราคาจำหน่าย
ชนิดวัคซีนและแอนติเจน ชื่อย่อ ขนาดบรรจุ โด๊ส / ขวด ราคาจำหน่าย / โด๊ส
1. วัคซีนโค - กระบือ      
- FMD 3 ไทป์ FMD-C 20 15.00
- เฮโมรายิกเซพติซีเมีย H 30 2.00
- แอนแทรกซ์ A 20 2.00
- แบลคเลก BL 20 2.00
- บรูเซลโลซีส BR-19 5 6.00
2. วัคซีนสุกร      
- FMD 3 ไทป์ FMD-P 75 15.00
- อหิวาต์สุกร S 10 3.00
3. วัคซีนสัตว์ปีก      
- นิวคาสเซิลลาโซต้า เชื้อเป็น NDL 100 / 200 / 1000 0.07 / 0.07 / 0.042

- กัมโบโรเชื้อตาย

IBDK 500 1.30
- ฝีดาษไก่ X 200 0.07
- หลอดลมอักเสบติดต่อไก่ IB 100 0.07
- กาฬโรคเป็ด DP 200 0.40
- อหิวาต์เป็ด - ไก่ C 100 0.25
4. แอนติเจน      
- แอนติเจนพัลโลรุ่ม P 20 ซี.ซี. 4.00
- แอนติเจนเพลทเทสต์ (ชนิดกระจก) BPT 10 ซี.ซี. 4.00
- แอนติเจนทิวเทสต์ (หลอดแก้ว) BTT 10 ซี.ซี. 4.00
- แอนติเจนโรสเบงกอล RBG 10 ซี.ซี. 4.00