ลำดับที่

รับบริการเรื่อง

ขั้นตอน

หลักฐานที่ใช้

ระยะเวลาการบริการ 

 

1

เคลื่อนย้ายสัตว์ปีก 1. เขียนคำร้องขอเคลื่อนย้ายตามแบบ ร. 1 1. หนังสือรับรองจากปลายทาง 30 วัน  5 นาที
    2. ตรวจสอบหลักฐาน รัศมี 10 กม. ที่ผ่านมา ไม่พบโรคไข้หวัดนก  5 นาที
    3. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาตเคลื่อนย้าย 2. หนังสืออนุญาตให้ลงเลี้ยงสัตว์ปีกใหม่  5 นาที
      3. ผลการตรวจ AI  
      4. หมายเลขทะเบียนยานพาหนะและ  
      เส้นทางการเคลื่อนย้าย  
 

2

ส่งตัวอย่างตรวจ 1. เขียนแบบฟอร์มส่งตัวอย่าง หรือ 1. สถานที่เลี้ยง 10 นาที
  วิเคราะห์ เบิกอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง 2. ประวัติสัตว์  2 นาที
    2. ตรวจรับตัวอย่าง   10 นาที
 

3

ขออนุญาตตั้ง 1. เขียนคำร้อง 1. รูปขนาด 4 x 5 ซม. 4 รูป ( 2 นิ้ว )  10 นาที
  สถานพยาบาลสัตว์ 2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. ใบรับรองแพทย์  15 นาที
    3. เสียค่าธรรมเนียม 3. สำเนาใบอนุญาตบำบัดโรค  10 นาที
      4. ใบอนุญาตเจ้าของกิจการหรือสัญญาเช่า  
      อาคาร  
      5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
      6. สำเนาทะเบียนบ้าน  
      7. แผนผังสถานที่อนุญาต  
 

4

ขอรับรองสถาน 1. เขียนคำร้อง 1. แบบ ตร. 1  10 นาที
  กักกันสัตว์ก่อนและหลังการ 2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 วัน
  เคลื่อนย้ายเข้าเขตปลอดโรค 3. ตรวจสอบสถานกักกัน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  ภายใน 7 วันทำการ
     เบื้องต้น 4. หนังสือมอบอำนาจ  
     4.คณะกรรมการตรวจรับรอง 5. หนังสือรับรองบริษัทจดทะเบียน  ภายใน 10 วันทำการ
      6. แผนที่ตัวฟาร์ม  
      7. รูปถ่ายฟาร์มคอกสัตว์  
 

5

จำหน่ายวัคซีน 1. แจ้งความจำนงค์ต้องการซื้อวัคซีน 1. บัตรประจำตัวประชาชน  
    2. จ่ายเงินค่าวัคซีนกับเจ้าหน้าที่การเงิน    10 นาที
    3. รับวัคซีน    30 นาที
 

6

ขออนุญาตค้าซากสัตว์ 1. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน 1. บัตรประจำตัวประชาชน 10 นาที
    2. เขียนคำร้องตามแบบใบ ร. 1   3 นาที
    3. เสียค่าธรรมเนียม   10 นาที
 

7

ขออนุญาตค้าสัตว์ 1. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน 1. บัตรประจำตัวประชาชน  10 นาที
    2. เขียนคำร้องตามแบบใบ ร . 1    3 นาที
    3. เสียค่าธรรมเนียม    10 นาที
 

8

ขอใบรับรองประกอบ 1. เกษตรกรยื่นความจำนงค์ขอใบรับรอง 1. บัตรประจำตัวประชาชน  
  อาชีพการเลี้ยงสัตว์ การประกอบอาชีพ    
    2. รอรับใบรับรองการประกอบอาชีพ    
    การเลี้ยงสัตว์    
 

9

ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ 1. เกษตรกรยื่นความจำนงค์ขอขึ้น 1. บัตรประจำตัวประชาชน  
    ทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์    
    2. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม    
    ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์    
 

10

หนังสืออนุญาต 1. รับคำร้องขอใบมฐฟ. 1 1. ใบคำร้องขอ มฐฟ. 1  1 นาที
  ลงลูกไก่ 2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. ใบประเมินฟาร์ม (อำเภอประเมิน)  5 นาที
    3. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาตลงลูกไก่ 3. ใบองค์ประกอบ 5 ประการ  5 นาที
      ( อำเภอประเมิน)  
      4. ผลตรวจโรคของพ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์ ( AI)  
 

11

ขอรับรองมาตรฐาน 1. รับคำร้องจากผู้ประกอบการ 1. ใบคำร้องขอ มฐฟ. 1  2 นาที
  ฟาร์ม และขอต่ออายุ 2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. ใบองค์ประกอบ 5 ประการ  10 นาที
  มาตรฐานฟาร์ม 3. รวบรวมเอกสาร ( อำเภอประเมิน)  10 นาที
    4. กำหนดวันตรวจ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  45 นาที
      4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
      5. สำเนาใบประกาศผู้ผ่านการอบรมผู้  
      ประกอบการ  
      6. ใบสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม  
      7. รูปถ่ายภายในฟาร์ม เช่น ประตูฟาร์ม ,  
      ห้องอาหาร , สภาพโรงเรือน ฯลฯ  
      8. แผนผังภายในฟาร์มและแผนที่เดินทาง  
      ไปฟาร์มพอสังเขป  
      9. คืนใบประกาศฉบับเดิม (กรณีขอต่ออายุ  
      มาตรฐานฟาร์ม)  
      10. ขอต่ออายุมาตรฐานฟาร์มให้ส่งคำร้อง  
      ก่อนหมดอายุ 1 เดือน  
 

12

ขอต่ออายุใบอนุญาต 1. เขียนคำร้องขอต่อใบอนุญาตผลิต 1. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ 5 นาที
  ผลิตอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน  
    2. ตรวจสอบหลักฐาน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 นาที
    3. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ผลิต 4. คืนใบขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์(ฉบับเดิม) 1 สัปดาห์
    อาหารสัตว์    
    4. รวบรวมหลักฐานเสนอปศุสัตว์จังหวัด   1 วัน
    5. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาตต่อใบอนุญาต   5 นาที
    ผลิตอาหารสัตว์    
    6. รวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งกรมปศุสัตว์    1 วัน
    ( สำนักพัฒนาระบบและรับรอง    
    มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์)    
 

13

ขออนุญาตขายอาหาร 1. เขียนคำร้องขออนุญาตขายอาหารสัตว์ 1. คำขออนุญาตขายอาหารสัตว์และต่ออายุ 5. นาที
  สัตว์และต่ออายุใบ และต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์  
  อนุญาตขายอาหารสัตว์ 2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 นาที
    3. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาต 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  3 วัน
      4. แผนที่เดินทางไปร้านขายอาหารสัตว์  
      พอสังเขป  
      5. กรณีต่ออายุให้คืนใบอนุญาตฉบับเดิม  
      6. ค่าธรรมเนียมขออนุญาตขายอาหารสัตว์  
      ขายปลีก 100 บาท ขายปลีกและขายส่ง  
      300 บาท