ไอคอนลิงค์

กิจกรรมของหน่วยงาน

ข้อร้องเรียน!!!
การรายงานผลการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์    
 

งาน/โครงการ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ที่ตั้งหน่วยงาน

 

กำลังออนไลน์

มี 92 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

065453
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
79
127
309
63927
1244
4030
65453

Your IP: 52.23.219.12
2021-12-07 08:29

ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10) ต้องยื่นขอรับทุกปี ใบอนุญาตมีอายุการใช้งานจนถึงวันสิ้นปีปฏิทิน (31 ธันวาคม) ของปีที่ยื่นคำขอ โดยผู้ยื่นคำขอต้องระบุประเภทการค้าที่ต้องการขอใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทราบ สามารถยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ใน วัน เวลา ราชการ                

     1. ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ มี 3 ประเภท ได้แก่ อนุญาตให้ทำการค้าภายในจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร และส่งต่างประเทศ                

.. ค่าธรรมเนียม  ..

ใบอนุญาตให้ทำการค้าภายในจังหวัด 100 บาท
ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ทั่วราชอาณาจักร 400 บาท
ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ส่งต่างประเทศ 2,000 บาท     

.. เอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอ ..

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์
3. แบบคำขอรับอนุญาตเป็นผู้ค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.2)           

     2. ใบอนุญาตให้ทำการค้าซากสัตว์ มี 3 ประเภท ได้แก่ อนุญาตให้ทำการค้าภายในจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร และส่งต่างประเทศ              

.. ค่าธรรมเนียม ..

ใบอนุญาตให้ทำการค้าภายในจังหวัด 20 บาท
ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ทั่วราชอาณาจักร 100 บาท
ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ส่งต่างประเทศ 400 บาท         

.. เอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอ ..

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์
3. แบบคำขอรับอนุญาตเป็นผู้ค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.2)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการขออนุญาตค้าสัตว์ / ซากสัตว์

1.ผู้ประกอบการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์พร้อมหลักฐานที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ท้องที่ที่ตั้งสถานที่ค้าสัตว์และซากสัตว์
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบคำขอฯ พร้อมหลักฐาน
3. แจ้งผลการตรวจสอบ    
    3.1 ผลการตรวจสอบไม่ผ่าน จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่อง    
    3.2 ผลการตรวจสอบผ่าน เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาและจัดทำใบอนุญาต
4. ผู้ยื่นคำขอฯ ชำระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต

ขั้นตอน

1. ผู้ประกอบการยื่นคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์  พร้อมหลักฐานที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ท้องที่ตั้งสถานที่ขายอาหารสัตว์
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบคำขอฯ
3. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบ
    3.1 ผลการตรวจสอบไม่ผ่าน
          - จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบการแก้ไขบกพร่อง
    3.2 ผลการตรวจสอบผ่าน
          - เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตและจัดทำใบอนุญาต  
4. ผู้ยื่นคำขออนุญาตชำระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาตเอกสารประกอบคำขอ
1. แบบคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์  (แบบ ข.ส.2)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. แผนที่ตั้งร้านจำหน่ายอาหารสัตว์
5. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเทศบาล (กรณีอยู่ในเขตเทศบาล)
6. ในกรณีขอต่ออายุใบขออนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์  ต้องแนบใบอนุญาตฉบับเดิมที่หมดอายุ

ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์

   -ขออนุญาตขายปลีก                 100  บาท
   -ขออนุญาตขายปลีกและส่ง        300  บาท

ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ต้องยื่นขอก่อนใบอนุญาตหมดอายุหากเกินกำหนดจะถือว่าเป็นสถานพยาบาลสัตว์ไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533

สถานที่ยื่นคำขออนุญาต
1 .สถานพยาบาลสัตว์ในกรุงเทพฯ ยื่นคำขอได้ที่ ส่วนบำบัดรักษาโรคสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
2.สถานพยาบาลสัตว์ในส่วนภูมิภาค ยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่สถานพยาบาลสัตว์นั้นตั้งอยู่

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว์
1. รูปถ่ายขนาด 4x5 ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารแสดงสิทธิที่จะใช้อาคารนั้นเป็นสถานพยาบาลสัตว์ เช่น สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย โฉนด หรือหนังสือยินยอมการใช้อาคารจากเจ้าของอาคาร
4. ใบรับรองแพทย์
5. สำเนาคำขอดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ หรือสำเนาใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
6. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ทุกคนในสถานพยาบาลสัตว์ นั้น
7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ)
8. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ และใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ในกรณีย้าย สถานพยาบาลสัตว์
9. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานพยาบาลสัตว์
10. แผนผังสถานพยาบาลสัตว์
11. เวลาทำการของสถานพยาบาลสัตว์ รายชื่อและเวลาทำการของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในสถานพยาบาลสัตว์
12. กรณีย้ายสถานพยาบาลสัตว์ ต้องคืนใบอนุญาตให้ตั้งและใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ใบเดิม 13. รายละเอียดเกี่ยวกับวัน และเวลาปฏิบัติงานประจำของผู้ดำเนินการในสถานพยาบาลสัตว์ (ในกรณีเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์มากกว่าหนึ่งแห่ง)
14. เอกสารอื่น ๆ เช่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบสมรส แบบยืนยันการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในสถานพยาบาลสัตว์ เป็นต้น

เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
1. รูปถ่ายขนาด 4 x 5 ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับวัน และเวลาปฏิบัติงานประจำในสถานพยาบาลสัตว์แต่ละแห่ง (ในกรณีเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์สองแห่ง)
4. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
5. เอกสารอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบสมรส เป็นต้น     

บอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ และใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์มีอายุใช้ได้ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 30 วัน ที่ ส่วนบำบัดรักษาโรคสัตว์ สำนัก ควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ( สำหรับสถานพยาบาลสัตว์ในกรุงเทพฯ ) และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่สถานพยาบาลสัตว์นั้นตั้งอยู่ ( ส่วนภูมิภาค ) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตและให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าผู้อนุญาตจะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
1. รูปถ่ายขนาด 4 x 5 ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
2. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ และใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับหมดอายุ)
3. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงสิทธิที่จะใช้อาคารนั้นเป็นสถานพยาบาลสัตว์ เช่น สัญญาเช่าสำเนา ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในสถานพยาบาลสัตว์นั้น การขอใบแทนใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาตในกรณีที่ใบอนุญาตชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งและเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้ทราบการชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย พร้อมชำระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการขอใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
1. รูปถ่ายขนาด 4 x 5 ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการฉบับเดิมซึ่งชำรุดหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ
3. ในกรณีสูญหายให้ใช้ ใบแจ้งความของสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหาย
4. เอกสารอื่น ๆ

download แบบคำขอที่ใช้ในการประกอบการขออนุญาตตั้งและดำเนินการสถานพยาบาล