โครงการเนื้อสัตว์อนามัย
ที่มา : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.๒๕๓๕
ที่มา :  สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์